סימן תיז: הלכות ראש חודש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תיז: הלכות ראש חודש

סימן תיז: הלכות ראש חודש

 

סעיף א

ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב. הגה: ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות קצתן, אזלינן בתר המנהג (ב"י).