סימן תכ: אם הנשים רשאות לקונן בר"ח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תכ: אם הנשים רשאות לקונן בר"ח

סימן תכ: אם הנשים רשאות לקונן בר"ח

 

סעיף א
על המת נשים מענות, שכולן אומרות כא'; ומטפחות, דהיינו להכות כף אל כף; אבל לא מקוננות, שתהא האחת אומרת והאחרות עונות אחריה. ואחר שנקבר המת, לא מענות ולא מטפחות.
 
סעיף ב
אומרים צדוק הדין וקדיש.
הגה: ואין נוהגין כן. ועיין בי"ד סי' ת"א ס"ו בהגה. וכן בכל הימים שאין אומרים בהם תחנון, (מנהגים) וכן בערב שבת אחר חצות. יש אומרים שאם קוברין מת בלילה שאין אומרים קדיש ולא צדוק הדין (כל בו).