סימן קעב: מי שהכניס אוכלין ומשקין לפיו בלא ברכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעב: מי שהכניס אוכלין ומשקין לפיו בלא ברכה

סימן קעב: מי שהכניס אוכלין ומשקין לפיו בלא ברכה

 

סעיף א
שכח והכניס משקין לתוך פיו בלא ברכה, בולען ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה.
הגה: ויש אומרים דמברך עליהם, וכן נראה עיקר (הרשב"א בשם הראב"ד והרא"ש פרק ג' שאכלו וכן דברי הרמב"ם פ"ח מהל' ברכות).
 
סעיף ב
שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה, אם הוא דבר שאינו נמאס אם יפלטנו, יפלטנו ויברך עליו; ואם הוא דבר שנמאס, מסלקו לצד אחר ומברך.