סימן קעג: דין מים אמצעיים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעג: דין מים אמצעיים

סימן קעג: דין מים אמצעיים

 

סעיף א
מים אמצעים, רשות; והני מילי בין תבשיל לתבשיל, אבל בין תבשיל לגבינה, חובה (עיין בי"ד סי' פ"ט).
 
סעיף ב
בין בשר לדגים, חובה ליטול משום דקשה לדבר אחר, וחמירא סכנתא מאיסורא (ועיין י"ד סי' קט"ז).
 
סעיף ג
כל הדברים הנוהגים באחרונים נוהגים באמצעים, בין להקל בין להחמיר, חוץ מהיסח הדעת שפוסל באמצעים מפני שעדיין רוצה לאכול וידיו צריכים שימור; וחוץ מניגוב הידים, שאמצעים צריכים ניגוב כראשונים.
הגה: ויש שאמרו שאמצעים צריכים מים דווקא, מה שאין כן באחרונים, כדלקמן סי' קפ"א (ב"י בשם אורחות חיים).