סימן קעה: דיני ברכת הטוב והמטיב על היין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קעה: דיני ברכת הטוב והמטיב על היין

סימן קעה: דיני ברכת הטוב והמטיב על היין

 

סעיף א
הביאו להם יין אחר, אינו מברך בורא פרי הגפן, אבל מברך עליו: הטוב והמטיב.
הגה: אף על גב שאין לו עוד מן הראשון (ב"י);
ולאו דוקא הביאו להם מחדש, אלא הוא הדין אם היה להם מתחלה שתי יינות, מברכין על הב' הטוב והמטיב.
הגה: ודווקא שלא היו לפניו יחד כשבירך בורא פרי הגפן, אבל היו ביחד אינו צריך לברך אלא בורא פרי הגפן, כמו שיתבאר סעיף ג' (ד"ע להשוות הטור עם מרדכי פ' הרואה) (ב"י).
 
סעיף ב
מברכין הטוב והמטיב על כל שינוי יין מן הסתם, אפילו אינו יודע שהשני משובח מהראשון, כל שאינו יודע שהוא גרוע ממנו.
הגה: ואין חילוק בין שניהם חדשים או א' חדש וא' ישן (ב"י בשם תוס' פרק הרואה וטור ותרומת הדשן סי' ל"ד) ואפילו שתה ממנו תוך שלשים יום. יש אומרים דאם שתה תחלה יין אדום והביאו לו יין לבן, אע"פ שהוא יותר גרוע, מברך הטוב והמטיב לפי שהוא בריא לגוף יותר מן האדום (מרדכי פרק ערבי פסחים).
 
סעיף ג
הביאו לו יין רע ויין טוב כאחד, יברך בורא פרי הגפן על הטוב ופוטר את הרע; ולא יברך על הרע תחלה בורא פרי הגפן כדי לברך אחריו הטוב והמטיב, כי לעולם יש לברך על העיקר ועל החביב תחילה.
 
סעיף ד
אין לברך הטוב והמטיב אלא אם כן יש אחר עמו, דהכי משמע: הטוב לו, והמטיב לחבירו; והוא הדין אם אשתו ובניו עמו, אבל אם הוא יחידי, לא.
 
סעיף ה
אם רבים מסובים בסעודה, כל אחד מברך לעצמו הטוב והמטיב; ולא יברך אחד לכלם, דחיישינן שמא יקדימו קנה לושט כשיענו אמן.
הגה: אבל היו מסובים לשתות בלא אכילה, אחד מברך לכולם (וע"ל סוף סימן קע"ד).
 
סעיף ו
יין של שתי חביות והכל ממין אחד, אם בתוך מ' יום לבצירתה שמוהו בשני כלים, חשיבי כשני מינים ומברכין עליו הטוב והמטיב; ואם לאחר ארבעים יום חלקוהו, אין מברכין עליו הואיל והכל ממין אחד.