סימן קפ: דיני פירורי הפת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפ: דיני פירורי הפת

סימן קפ: דיני פירורי הפת

 

סעיף א
אין להסיר המפה והלחם עד אחר בה"מ.
 
סעיף ב
כל מי שאינו משייר פת על שלחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם; אבל לא יביא פת שלימה ויתננה על השלחן, ואם עשה כן מחזי דלשם עבודת כוכבים עביד, שנאמר: העורכים לגד שולחן (ישעיה סה, יא).
 
סעיף ג
קודם שיטול ידיו, יכבד הבית שלא ישארו שם פירורין וימאסו במים של נטילה; אע"פ שמותר לאבד פרורין שאין בהם כזית, שמא יהא השמש עם הארץ, שמותר להשתמש בשמש עם הארץ, ויניח גם פרורין שיש בהם כזית שאסור לאבדן ביד, לכך יכבד תחלה; ועכשיו אין אנו נוהגים כך, מפני שאין אנו מסלקין השלחן, ואנו נוטלין הידים חוץ לשלחן במקום שאין שם פרורים, וליכא למיחש למידי.
 
סעיף ד
אע"פ שמותר לאבד פרורין שאין בהם כזית, מכל מקום קשה לעניות.
 
סעיף ה
נוהגים לכסות הסכין בשעת בה"מ, ונהגו שלא לכסותו בשבת ויום טוב.