סימן קפד: לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא בירך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפד: לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא בירך

סימן קפד: לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך מי ששכח ולא בירך

 

סעיף א
מי שאכל במקום אחד, צריך לברך קודם שיעקור ממקומו.
(הגה: ועיין לעיל סי' קע"ח), ואם יצא ממקומו ולא בירך, אם היה במזיד, יחזור למקומו ויברך; ואם בירך במקום שנזכר, יצא.
הגה: ודוקא לדעת הרמב"ם, אבל לדעת הרא"ש דס"ל דאף בשוגג יחזור למקומו לכתחלה, במזיד אף בדיעבד לא יצא (טור), ואם היה בשוגג, להרמב"ם יברך במקום שנזכר, ולהר"ר יונה והרא"ש גם הוא יחזור למקומו ויברך.
 
סעיף ב
במה דברים אמורים, כשאין לו פת עוד, אבל אם יש לו פת עוד, יאכל במקום השני מעט ויברך, רק שלא יהא רעב מאכילה ראשונה.
 
סעיף ג
ויש אומרים שכל שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם; ויש אומרים דחמשת מיני דגן דוקא (וע"ל סי' קע"ח סעיף ה')
 
סעיף ד
אכל ואינו יודע אם בירך בה"מ אם לאו, צריך לברך מספק, מפני שהיא מן התורה.
 
סעיף ה
עד אימתי יכול לברך, עד שיתעכל המזון שבמעיו; וכמה שיעורו, כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה, ומשעה שהתחיל להיות רעב, אע"פ שלא נתעכל עדיין לגמרי, כנתעכל לגמרי דיינינן ליה; וכן נמי לענין אכילת פירות ושתיית יין, אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם פירות, יברך, אם אינו יודע לשער אם נתעכלו.
 
סעיף ו
שיעור אכילה לברך עליה בה"מ, בכזית.