סימן קפה: לברך בה"מ בקול רם, ויתר פרטים בבה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפה: לברך בה"מ בקול רם, ויתר פרטים בבה"מ

סימן קפה: לברך בה"מ בקול רם, ויתר פרטים בבה"מ

 

סעיף א
בה"מ נאמרה בכל לשון.
 
סעיף ב
צריך שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו; ואם לא השמיע לאזניו יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו.
 
סעיף ג
יש מי שאומר דבעל הבית עם בניו ואשתו, צריך לברך בקול רם, כדי שיצאו בברכתו.
 
סעיף ד
אפילו נשתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר כראוי, יכול לברך בה"מ.
 
סעיף ה
ואם בירך והיתה צואה כנגדו, או שהיה שכור (פי' לגמרי), נסתפקו התוספות והרא"ש אם צריך לחזור ולברך; ומשום מי רגלים פשיטא שאינו חוזר לברך.