סימן קפז: דיוקים בנוסח בה"מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קפז: דיוקים בנוסח בה"מ

סימן קפז: דיוקים בנוסח בה"מ

 

סעיף א
יש אומרים: ברוך משביע לרעבים, ואין לאומרו, והמוסיף גורע; ואם אמר במקום ברכת הזן: בריך רחמנא מלכא, מאריה דהאי פיתא, יצא; ויש אומרים שצריך שיחתום: בריך רחמנא דזן כולא.
 
סעיף ב
בברכת הארץ, להרא"ש לא יאמר: שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה וכו' ברית ותורה, שהרי אומר על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלמדתנו ודי בפעם אחד; והרמב"ם חולק. (הגה: ודברי הרא"ש הם עיקר).
 
סעיף ג
אם לא הזכיר בברכת הארץ ברית ותורה, אפילו אם לא חיסר אלא אחד מהם, מחזירין אותו.
הגה: ונשים ועבדים לא יאמרו ברית ותורה, דנשים לאו בני ברית נינהו, ועבדים לאו בני תורה נינהו (כל בו).
 
סעיף ד
אם לא הזכיר בבונה ירושלים מלכות בית דוד, מחזירין אותו.
הגה: ואומרים על הנסים בחנוכה ובפורים, קודם ועל הכל וכו'; ואם לא אמרו, אין מחזירין אותו (טור). וע"ל סימן תרפ"ב. ומכל מקום יוכל לאומרו בתוך שאר הרחמן, ויאמר: הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה בימים ההם וכו', והכי נהוג (כל בו).