סימן קצ: שתיית היין אחר הברכה ודיניו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצ: שתיית היין אחר הברכה ודיניו

סימן קצ: שתיית היין אחר הברכה ודיניו

 

סעיף א
אחר שסיים בה"מ מברך בורא פרי הגפן ויטעום המברך (ואם הפסיק בין הברכה לטעימה ע"ל סי' רע"א סעיף ט"ו) ואח"כ יטעמו האחרים; אם כולם זקוקים לכוס אחד, ונותן המברך מכוסו לכוס ריקן שבידם, לא יטעמו עד שיטעום הוא; אבל אם אינם זקוקים לכוסו, יכולים לטעום קודם שיטעום הוא. אינו צריך המברך לשפוך מכוסו לכוס המסובין אלא א"כ כוס המסובין פגום. (ע"ל סי' קפ"ב וסוף סימן רע"א).
 
סעיף ב
אחר ששתה כוס של בה"מ יברך ברכה אחת מעין שלש.
 
סעיף ג
שיעור שתיית יין להתחייב בברכה אחרונה יש ספק אם בכזית או ברביעית, לכך יזהר לשתות או פחות מכזית או רביעית כדי להסתלק מן הספק, והכא א"א לשתות פחות מכזית, דכל דבר שצריך כוס צריך לשתות ממנו כמלא לוגמיו שהוא רוב רביעית, הלכך ישתה רביעית שלם.
 
סעיף ד
אם המברך אינו רוצה לטעום, יטעום אחד מהמסובין כשיעור, ואין שתיית שנים מצטרפות, מכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו כולם (וע"ל סימן רע"א סעיף י"ד)
 
סעיף ה
כשמסובין בסעודה גדולה ואין יודעים עד היכן יגיע כוס של בה"מ, כל אחד מהמסופקים אם יגיע לו צריך לברך בורא פרי הגפן. (וע"ל סימן קע"ד סעיף ה' בהג"ה)