סימן קצא: אם הפועלים מחויבים לברך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצא: אם הפועלים מחויבים לברך

סימן קצא: אם הפועלים מחויבים לברך

 

סעיף א
פועלים העושים מלאכה אצל בעל הבית, מקצרין בבה"מ, כדי שלא לבטל מלאכת בעל הבית; כיצד, ברכה ראשונה כתקנה, ושנייה פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים וחותם בברכת הארץ, ואין אומרים ברכת הטוב והמטיב כלל. במה דברים אמורים, כשנוטלים שכר על מלאכתן מלבד הסעודה, אבל אם אין נוטלים שכר אלא הסעודה שאוכלים לבד, מברכין כל ד' ברכות כתקנן; וכן אם בעה"ב מיסב עמהם, אע"פ שנוטלים שכר מלבד הסעודה, מברכין כל ד' ברכות.
 
סעיף ב
והאידנא לעולם מברכים כל ארבע ברכות, שאין דרך בני אדם עכשיו להקפיד בכך, ומסתמא אדעתא דהכי שוכרים פועלים שיברכו כל ארבע ברכות כתקנם.
 
סעיף ג
אסור לעשות מלאכה בעודו מברך. (וכן הוא לעיל סוף סימן קפ"ג).