סימן קצה: חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצה: חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם

סימן קצה: חבורות שאוכלים בהרבה מקומות מה דינם

 

סעיף א
שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים, אם מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון, ואם לאו אינם מצטרפות; ואם יש שמש אחד לשתיהן, הוא מצרפן וכגון שנכנסו מתחלה על דעת להצטרף יחד; ויש מי שאומר שאם רשות הרבים מפסקת בין שני הבתים, אינם מצטרפין בשום ענין.
 
סעיף ב
אכלו מקצתן בבית ומקצתן חוץ לבית, אם המברך יושב על מפתן הבית, הוא מצרפן.
 
סעיף ג
כל היכא שמצטרפות שתי חבורות צריך שישמעו שתיהן דברי המברך ברכת זימון בביאור.
הגה: ושאר בה"מ יברך כל אחד לעצמו, אבל אם ירצו שהמזמן יוציא כולם צריכים שישמעו כל בה"מ, דבלא זה לא יצאו כלל (ד"ע).