סימן קצו: מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קצו: מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון

סימן קצו: מי שאכל דבר איסור אם מצטרף לזימון

 

סעיף א
אכל דבר איסור, אף על פי שאינו אסור אלא מדרבנן, אין מזמנין עליו ואין מברכין עליו לא בתחלה ולא בסוף.
 
סעיף ב
אם אכל דבר איסור במקום סכנה, מברכים עליו. (וע' לקמן סי' ר"ד).
 
סעיף ג
שלשה שאכלו כאחד, אחד נזהר מפת עובד כוכבים ואחד אינו נזהר, או אחד מהן כהן ואוכל חלות, אע"פ שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזהר, ולא ישראל עם הכהן, כיון שאותו שאינו נזהר יכול לאכול עם הנזהר וכהן עם הישראל, מצטרפין; אבל אם היו כהנים וזר אוכלים כאחד, והכהנים אוכלים חלה ונזהרים מפת של עובד כוכבים והזר אוכל פת של עובד כוכבים, אינם מצטרפין. והוא הדין לשלשה שמודרים זה מזה שאינם מצטרפין לזימון.
הגה: ודוקא כשכל אחד אוכל מככרו, אבל אם אוכלים מככר בעל הבית, מצטרפין דהא אוכלים מככר אחד.
 
סעיף ד
אין מזמנין על מי שאכל פחות מכזית.