סימן רא: מי הוא המברך,
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רא: מי הוא המברך,

סימן רא: מי הוא המברך,

 

סעיף א
גדול מברך, אפילו בא בסוף; ואם רצה ליתן רשות לקטן לברך, רשאי; והני מילי כשאין שם אורח, אבל אם יש שם אורח, הוא מברך אפילו אם בעל הבית גדול ממנו, כדי שיברך לבעל הבית. ומה ברכה מברכו, יהי רצון שלא יבוש ולא יכלם בעל הבית הזה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ויצליח בכל נכסיו, ויהיו נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר, ולא ישלוט שטן במעשי ידיו, ואל יזדקק לפניו שום דבר חטא והרהור עון מעתה ועד עולם. ואם בעל הבית רוצה לוותר (פירוש שאינו רוצה להקפיד) על ברכתו, ולברך בה"מ בעצמו, רשאי.
הגה: והוא הדין שיכול ליתן לברך למי שירצה (ב"י בשם אוהל מועד).
 
סעיף ב
לא יקדים חכם ישראל לכהן עם הארץ לברך לפניו דרך חק ומשפט, אבל לתת לו החכם רשות שיברך, אין בכך כלום; אבל כהן ת"ח מצוה להקדימו, שנאמר: וקדשתו (ויקרא כא, ח) לפתוח ראשון ולברך ראשון (וע"ל סימן קס"ז).
 
סעיף ג
מי שנותנים לו לברך ואינו מברך, מקצרים ימיו.
 
סעיף ד
צריך לחזור שיתנו לו כוס של ברכה לברך.