סימן רנא: שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רנא: שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה

סימן רנא: שלא לעשות מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה

 

סעיף א
העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה; יש מפרשים: מנחה גדולה, ויש מפרשים: מנחה קטנה.
הגה: ודוקא כשעושה המלאכה דרך קבע, אבל אם עושה אותה דרך עראי, לפי שעה, ולא קבע עליה, שרי (ב"י בשם א"ז). ולכן מותר לכתוב אגרת שלומים וכל כיוצא בזה (ד"ע).
 
סעיף ב
לתקן בגדיו וכליו לצורך שבת, מותר כל היום.
הגה: והוא הדין בגדי חבירו אם הוא לצורך שבת ואינו נוטל עליו שכר (ב"י); והוא הדין למי שכותב ספרים לעצמו דרך למודו.
הגה: אבל אסור לכתוב לחבירו בשכר (מרדכי פ' מקום שנהגו). ומסתפרין כל היום, אפילו מספר ישראל. (כל בו וב"י). ויש לאדם למעט קצת בלמודו בערב שבת, כדי שיכין צרכי שבת (ש"ג פי"ו דשבת ירושלמי פ"ק דתענית).