סימן רנה: הכנת האש קודם הכנסת שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רנה: הכנת האש קודם הכנסת שבת

סימן רנה: הכנת האש קודם הכנסת שבת

 

סעיף א
אין עושין מדורה מעצים סמוך לחשיכה עד שיצית בהן האור בענין שתהא השלהבת עולה מאליה בלי סיוע עצים אחרים; ואם הוא עץ יחידי, צריך שיאחוז האור ברוב עביו וברוב הקיפו ואם לא הודלקה כל כך, אסור ליהנות בה בשבת, גזירה שמא יחתה בה ויניד העצים כדי שתעלה השלהבת. וכשהודלקה כשיעור, יכול להתחמם כנגדה בשבת ולהשתמש לאורה, בין אם הוא ע"ג קרקע או על גבי המנורה, ואפילו היא מדברים שאין עושין מהם פתילה לשבת.
 
סעיף ב
יש אומרים שבפחמין אפילו לא אחז בהם האור אלא כל שהוא, שרי מפני שהם דולקים והולכים.
 
סעיף ג
מדורה של זפת, ושל גפרית, ושל קש וגבבא אפילו לא אחז בהם האור אלא כל שהוא, שרי. וכן מדורה של קנים, ושל גרעיני תמרים כשהם מפוזרים. אבל אם הקנים אגודות, והגרעינים בסל, צריכים שיצית בהם האור עד שתהא השלהבת עולה מאליה; ויש אומרים בהיפך.