סימן רס: דיני הכנסת שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רס: דיני הכנסת שבת

סימן רס: דיני הכנסת שבת

 

סעיף א
מצוה לרחוץ
הגה: כל גופו. ואם א"א לו, ירחוץ (טור) פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת; ומצוה לחוף הראש ולגלח הצפרנים בערב שבת.
הגה: ואם היו שערות ראשו גדולות, מצוה לגלחן (א"ז פ' אלו מגלחין). וכשנוטל צפרניו לא יטול אותן כסדרן. ויתחיל בשמאל, בקמיצה; ובימין, באצבע. ו סימן לזה: דבהג"א, בשמאלו; ובדאג"ה, בימין (אבודרהם וספר המוסר).
 
סעיף ב
כשיהיה סמוך לחשיכה ישאל לאנשי ביתו בלשון רכה: עשרתם? ערבתם? הפרשתם חלה? ויאמר להם: הדליקו את הנר. ובמקום שאין מעשרין, אין צריך לומר: עשרתם (טור).