סימן רסב: לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רסב: לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה

סימן רסב: לקדש השבת בשלחן ערוך ובכסות נקיה

 

סעיף א
יסדר שולחנו ויציע המטות ויתקן כל ענייני הבית, כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבהכ"נ.
הגה: ויהיה שלחנו ערוך כל יום השבת; וכן המנהג, ואין לשנות. (טור ס"ס רפ"ט ומרדכי סוף פרק כל כתבי והגהות מרדכי פכ"ט דשבת).
 
סעיף ב
ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת; ואם א"א לו, לפחות ישלשל (פי' ישלשלם כלפי מטה שיהיו ארוכים כמדת העשירים היושבים בביתם, רש"י שם) בגדיו למטה דרך כבוד.
 
סעיף ג
ילבש בגדיו הנאים וישמח בביאת שבת כיוצא לקראת המלך וכיוצא לקראת חתן וכלה, דרבי חנינא מעטף וקאי בפניא דמעלי שבתא, ואמר: בואו ונצא לקראת שבת מלכתא; ר' ינאי אומר: בואי כלה, בואי כלה.
הגה: וילביש עצמו בבגדי שבת מיד אחר שרחץ עצמו, וזהו כבוד השבת. וע"כ לא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב, שילביש עצמו מיד. (הגהות מרדכי החדשים).