סימן רסז: דיני התפלה בערב שבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רסז: דיני התפלה בערב שבת

סימן רסז: דיני התפלה בערב שבת

 

סעיף א
בתפלת המנחה בערב שבת אין נופלין על פניהם.
 
סעיף ב
מקדימין להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפלת ערבית ולאכול מיד (וע"ל סי' רל"ג כיצד משערין שיעור פלג המנחה).
 
סעיף ג
בברכת השכיבנו אינו חותם בה שומר עמו ישראל, אלא כיון שהגיע לובצל כנפיך תסתירנו אומר: ופרוס סכת שלום עלינו ועל ירושלים עירך, ברוך אתה ה' הפורס סכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים.