סימן רסט: דין הקידוש בבית הכנסת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רסט: דין הקידוש בבית הכנסת

סימן רסט: דין הקידוש בבית הכנסת

 

סעיף א
נוהגין לקדש בבהכ"נ, ואין למקדש לטעום מיין הקידוש אלא מטעימו לקטן, דאין קידוש אלא במקום סעודה (וע"ל סי' רע"ג). ומעיקרא לא נתקן אלא בשביל אורחים דאכלי ושתי בבי כנישתא, להוציאם ידי חובה, ועכשיו אף על גב דלא אכלי אורחים בבי כנישתא לא בטלה התקנה, זהו טעם המקומות שנהגו לקדש בבהכ"נ. אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבהכ"נ, וכן מנהג ארץ ישראל.
הגה: ונהגו לעמוד בשעה שמקדשין בבית הכנסת.