סימן ער: לומר משנת במה מדליקין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ער: לומר משנת במה מדליקין

סימן ער: לומר משנת במה מדליקין

 

סעיף א
נוהגים לומר פרק במה מדליקין, והספרדים אומרים אותו קודם תפלת ערבית, והוא הנכון.
 
סעיף ב
יש שאין אומרים אותו ביום טוב שחל להיות בערב שבת, ויש שאין אומרים אותו בשבת של חנוכה.
הגה: ואין נוהגין כן. בחנוכה ובשבת של חול המועד אין אומרים אותו (מנהגים). וכן ביו"ט שחל להיות בשבת, אין אומרים אותו (מהרי"ל הלכות סוכה).