סימן רעד: דיני בציעת הפת בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעד: דיני בציעת הפת בשבת

סימן רעד: דיני בציעת הפת בשבת

 

סעיף א
בוצע על שתי ככרות (שלימות), שאוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה.
הגה: ודוקא בלילי שבת (ד"ע), אבל ביום השבת או בלילי יו"ט בוצע על העליונה (כל בו והגהות מיימוני פ"ח מהלכות חמץ ומצה), והטעם הוא על דרך הקבלה.
 
סעיף ב
מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה (וע"ל סי' קס"ז).
 
סעיף ג
אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע, ואם יש לפני כל אחד לחם משנה יכולים לטעום אע"פ שעדיין לא טעם הוא.
 
סעיף ד
סעודה זו ושל שחרית אי אפשר לעשותה בלא פת.