סימן רעט: דיני טלטול הנר בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רעט: דיני טלטול הנר בשבת

סימן רעט: דיני טלטול הנר בשבת

 

סעיף א
נר שהדליקו בו באותה שבת, אע"פ שכבה, אסור לטלטלו. וכן מותר השמן שבנר שהדליקו בו באותה שבת, אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותה שבת.
 
סעיף ב
נר זה שאמרנו שאסור לטלטלו, אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו אסור; ויש מי שהתיר, ולא נראו דבריו.
הגה: ויש אומרים דמי שהוא איסטניס והנר מאיס עליו מותר להוציאו דהוי לדידיה כגרף של רעי, והמחמיר לא הפסיד (מרדכי ריש ביצה).
 
סעיף ג
לטלטל נר ע"י שנותנין עליו לחם בשבת, אסור. ואם נתן עליו הלחם מבעוד יום, יש מי שמתיר לטלטלו בשבת ע"י לחם זה, ואין לסמוך עליו.
 
סעיף ד
אם התנה מערב שבת על נר זה שיטלטלנו משיכבה, מותר לטלטלו אחר שכבה.
הגה: ויש אומרים דלא מהני תנאי, וכן נוהגין במדינות אלו. ודין התנאי ע"ל סי' תרל"ח (הג"א פרק כירה ור"י ח"ב וכל בו). ונוהגין לטלטלו ע"י אינו יהודי ואין בזה משום איסור אמירה לאינו יהודי הואיל והמנהג כך הוי כאילו התנה עליו מתחלה ושרי כנראה לי.
 
סעיף ה
נר שהדליקו בשבת לחיה ולחולה וילדה החיה ונתרפא החולה, מותר לטלטלו אם כבה. והוא הדין למדליק בשבת בשוגג וכבה, שמותר לטלטלו.
 
סעיף ו
נר שלא הדליקו בו באותו שבת, אפילו הוא של חרס דמאיס ואפילו הוא של נפט דמסריח, מותר לטלטלו דמוקצה מחמת מיאוס מותר.
 
סעיף ז

מנורה, בין גדולה בין קטנה, אם היא של פרקים אין מטלטלין אותה דחיישינן שמא תפול ותתפרק ויחזירנה ונמצא עושה כלי; ואפילו אם אינה של פרקים אלא יש בה חריצים סביב ודומה לשל פרקים, אסור לטלטלה