סימן רפו: דיני תפלת מוסף בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רפו: דיני תפלת מוסף בשבת

סימן רפו: דיני תפלת מוסף בשבת

 

סעיף א
זמן תפלת מוסף מיד אחר תפלת השחר ואין לאחרה יותר מעד סוף ז' שעות. ואם התפלל אותה אחר שבע שעות נקרא פושע ואעפ"כ יצא ידי חובתו מפני שזמנה כל היום. ואם שכח ולא התפלל עד שעבר כל זמנה, אין לה תשלומין. ויש בה נשיאות כפים.
הגה: ואם התפלל אותה קודם תפלת שחרית, יצא (א"מ בשם הרשב"א ור"י פ' תפלת השחר).
 
סעיף ב
כל יחיד חייב להתפלל תפלת המוספין בין אם יש צבור בעיר או לא.
הגה: ואח"כ חוזר השליח ציבור התפלה כמו בשאר תפלות (ב"י בשם שבולי לקט).
 
סעיף ג
מותר לטעום קודם תפלת המוספין, דהיינו אכילת פירות או אפילו פת מועט אפילו טעימה שיש בה כדי לסעוד הלב, אבל סעודה אסור.
 
סעיף ד
היו לפניו שתי תפלות, אחת של מנחה ואחת של מוספין, כגון שאיחר מלהתפלל תפלת מוסף עד ו' שעות (ומחצה, טור) שהוא זמן תפלת מנחה, צריך להתפלל של מנחה תחלה ואח"כ של מוסף.
הגה: ומיהו אם הקדים של מוסף, יצא (ב"י בשם הרשב"א). ויש אומרים דהיינו דוקא שצריך עתה להתפלל שתיהן, כגון שרוצה לאכול ואסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה, אבל אם אינו צריך עתה להתפלל מנחה יכול להקדים של מוסף.
הגה: ומיהו אם הגיע מנחה קטנה יתפלל מנחה תחלה (הר"י והרא"ש בשם ירושלמי). ויש מי שהורה שאין עושים כן בצבור להקדים תפלת מנחה לתפלת מוסף, כדי שלא יטעו.
 
סעיף ה
בשבת ויו"ט אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרא (וע"ל סי' קל"ג).