סימן רצד: דיני הבדלה בתפלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצד: דיני הבדלה בתפלה

סימן רצד: דיני הבדלה בתפלה

 

סעיף א
אומרים הבדלה בחונן הדעת, ואם טעה ולא הבדיל משלים תפלתו ואינו חוזר, מפני שצריך להבדיל על הכוס. ואם טעם קודם שהבדיל על הכוס צריך לחזור ולהבדיל בתפלה.
 
סעיף ב
טעה ולא הבדיל בתפלה, ואין לו כוס בלילה וסובר שאף למחר לא יהיה לו, צריך לחזור ולהתפלל.
 
סעיף ג
תשעה באב שחל להיות באחד בשבת, טעה ולא הבדיל בתפלה אינו צריך לחזור ולהתפלל, כיון שמבדיל על הכוס במוצאי תשעה באב.
 
סעיף ד
במקום שאמרו שאינו חוזר להתפלל, מיד כשסיים הברכה אין לו לחזור, אע"פ שלא פתח בברכה שלאחריה.
 
סעיף ה
במקום שאמרו שאינו חוזר, אם רצה להחמיר על עצמו אם סיים תפלתו, רשאי. אבל אם עדיין לא סיים תפלתו, אינו רשאי לחזור.