סימן רצח: דיני נר הבדלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רצח: דיני נר הבדלה

סימן רצח: דיני נר הבדלה

 

סעיף א
מברך על הנר: בורא מאורי האש, אם יש לו ואינו צריך לחזור אחריו. והני מילי במוצאי שבת, אבל במוצאי יוה"כ יש אומרים שמחזיר אחריו.
הגה: מי שאין לו כוס להבדיל, כשרואה האש מברך עליו, וכן הבשמים (טור).
 
סעיף ב
מצוה מן המובחר לברך על אבוקה. ויש מי שאומר שאם אין לו אבוקה צריך להדליק נר אחר לצורך הבדלה חוץ מהנר המיוחד להאיר בבית.
הגה: ונר שיש לו שתי פתילות מיקרי אבוקה (אגודה).
 
סעיף ג
נוהגים להסתכל בכפות הידים ובצפרנים.
הגה: ויש לראות בצפרני יד ימין ולאחוז הכוס ביד שמאל, ויש לכפוף האצבעות לתוך היד שאז רואה בצפרנים עם הכפות בבת אחת ולא יראה פני האצבעות שבפנים (זוהר פ' בראשית ובפ' ויקהל).
 
סעיף ד
אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, דהיינו שיהיה סמוך לו בכדי שיוכל להכיר בין מטבע מדינה זו למטבע מדינה אחרת.
 
סעיף ה
אין מברכין על הנר שלא שבת ממלאכת עבירה, לאפוקי אור שהודלק לחיה ולחולה שכיון שלא הודלק לעבירה מברכין עליו, אבל אם הדליקו אינו ישראל בשבת כיון שאם היה מדליקו ישראל היה עובר, לא שבת ממלאכת עבירה מיקרי. ואין מברכין על אור של עבודת אלילים (טור).
 
סעיף ו
עובד כוכבים שהדליק במוצ"ש מישראל, או ישראל מעובד כוכבים, מברכין עליו. אבל עובד כוכבים שהדליק מעובד כוכבים, אין מברכין עליו. ובמוצאי יוה"כ אין מברכין על נר שהדליק ישראל מעובד כוכבים (וע"ל סי' תרכ"ד סעיף ה')
 
סעיף ז
היה הולך חוץ לכרך וראה אור, אם רובן עובדי כוכבים, אין מברכין עליו. ואם רובן ישראל, או אפילו מחצה על מחצה, מברכין עליו.
 
סעיף ח
אור היוצא מהעצים ומהאבנים מברכין עליו, אבל במוצאי יוה"כ אין מברכין עליו.
 
סעיף ט
גחלים הבוערות כ"כ שאילו מכניס קיסם ביניהם הוא נדלק, מברכין עליהם, והוא שעשוים להאיר.
 
סעיף י
אור של כבשן בתחלת שריפת הלבנים, אין מברכין עליו שאז אינו עשוי להאיר, ואחר שנשרפו אז עשוי להאיר ומברכין עליו.
 
סעיף יא
נר בהכ"נ, אם יש שם אדם חשוב מברכין עליו. ואם לאו, אין מברכין עליו. ויש אומרים בהיפך. ואם יש שמש שאוכל שם מברכין עליו, והוא שלא תהא לבנה זורחת שם.
 
סעיף יב
אין מברכין על נר של מתים, שאינו עשוי להאיר, הילכך מת שהיו מוליכין לפניו נר אילו הוציאוהו ביום והוציאוהו בלילה בנר, אין מברכין עליו.
 
סעיף יג
סומא אינו מברך.
 
סעיף יד
היו יושבים בבה"מ והביאו להם אור, אחד מברך לכולם.
 
סעיף טו
נר בתוך חיקו או בתוך פנס (פי' כלי שנותן בו הנר שלא תכבה) או בתוך אספקלריא רואה את השלהבת ואינו משתמש לאורה, משתמש לאורה ואינו רואה את השלהבת, אין מברכין עליה עד שיהא רואה את השלהבת ומשתמש לאורה.