סימן שכב: דין נולד בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שכב: דין נולד בשבת

סימן שכב: דין נולד בשבת

 

סעיף א
ביצה שנולדה בשבת, אסור אפילו לטלטלה; ואפילו נתערבה באלף, כולן אסורות. ויכול לכוף עליה כלי, שלא תשבר, ובלבד שלא יגע בה.
 
סעיף ב
שבת שלאחר יום טוב, או לפניו, נולדה בזה, אסורה בזה.
 
סעיף ג
פירות שנשרו מן האילן בשבת, אסורים בו ביום ולערב מותרים מיד.
 
סעיף ד
אוכלי בהמה, אין בהם משום תיקון כלי; לפיכך מותר לקטום, אפילו בסכין, קש או תבן ולחצוץ בו שיניו; אבל קיסם שאינו אוכל בהמה, אפילו ליטלו כדי לחצוץ בו שיניו, אסור.
 
סעיף ה
מותר לטלטל עצי בשמים להריח בהם ולהניף בהם לחולה; ומוללו להריח בו, אחד קשים ואחד רכים.
 
סעיף ו
המחלק לבני ביתו מנות בשבת, יכול להטיל גורל לומר: למי שיצא גורל פלוני יהיה חלק פלוני שלו; והוא שיהיו החלקים שוים, ואינם עושים אלא כדי להשוותם שלא להטיל קנאה ביניהם, אבל עם אחרים אסור כיון שמקפידין זה על זה יבואו לידי מדה ומשקל; אבל ליתן מנה גדולה כנגד מנה קטנה ולהטיל גורל עליהם, אפילו בבני ביתו ובחול, אסור משום קוביא. ויש אומרים דעם בניו ובני ביתו מותר להטיל גורל אפילו על מנה גדולה כנגד מנה קטנה, מפני שאין מקפידים.
הגה: ואסור להטיל גורל בשבת, אפילו ע"י אינו יהודי (מהרי"ל).