סימן שלב: שלא לילד הבהמה בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלב: שלא לילד הבהמה בשבת

סימן שלב: שלא לילד הבהמה בשבת

 

סעיף א
אין מילדין את הבהמה בשבת.
 
סעיף ב
אין מפרכסין לבהמה גלדי מכה ולא סכין אותה בשמן; והני מילי בגמר מכה, דליכא אלא משום תענוג, אבל בתחלת מכה, דאיכא צערא, שרי.
 
סעיף ג
אם אכלה כרשינין הרבה ומצטערת, יכול להריצה בחצר כדי שתייגע ותתרפא.
 
סעיף ד
אם אחזה דם, יכול להעמידה במים כדי שתצטנן; ואם הוא ספק שאם לא יקיזו לה דם תמות, מותר לומר לעכו"ם להקיזה.