סימן שלז: דין כבוד הבית ודבר שאינו מתכוין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלז: דין כבוד הבית ודבר שאינו מתכוין

סימן שלז: דין כבוד הבית ודבר שאינו מתכוין

 

סעיף א
דבר שאין מתכוין, מותר, והוא שלא יהא פסיק רישיה. הלכך גורר אדם מטה, כסא וספסל, בין גדולים בין קטנים, ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ. ומותר לרבץ הבית, כיון שאינו מתכוין להשוות גומות אלא שלא יעלה האבק.
 
סעיף ב
אסור לכבד הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף. ויש מתירין אפילו אינו מרוצף.
הגה: ויש מחמירין אפילו במרוצף (טור בשם ר"י, ומרדכי ריש פרק כל הכלים, ור' ירוחם חי"ג וסמ"ג וסה"ת), וכן נוהגין ואין לשנות. מיהו, ע"י עכו"ם מותר (רבינו ירוחם חי"ג), וכן ע"י בגד או מטלית או כנף אווז הקלים ואינו משוה גומת (אגור). ואסור לכבד הבגדים ע"י מכבדות העשויים מקסמים, שלא ישתברו קסמיהם (הגהות אלפסי פרק הזורק).
 
סעיף ג
אין סכין את הקרקע, ולא מדיחים אותו, אפילו הוא מרוצף.
 
סעיף ד

אסור לצדד חבית על הארץ, דכיון שהיא כבידה יבא להשוות גומות ודאי והוי פסיק רישיה