סימן שלט: כמה דינים פרטיים הנוהגין בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שלט: כמה דינים פרטיים הנוהגין בשבת

סימן שלט: כמה דינים פרטיים הנוהגין בשבת

 

סעיף א
אין רוכבין על גבי בהמה. (וע"ל סי' ש"ה סי"ח מדין הליכת קרון).
 
סעיף ב
אין שטין על פני המים, אפילו בבריכה שבחצר, מפני שכשהמים נעקרים ויוצאים חוץ לבריכה דמי לנהר. ואם יש לה שפה סביב, מותר, דכיון דאפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקומם הוי ליה ככלי וליכא למגזר ביה שמא יעשה חבית של שייטין.
 
סעיף ג
אין מטפחין להכות כף אל כף, ולא מספקין להכות כף על ירך, ולא מרקדין, גזירה שמא יתקן כלי שיר. ואפילו להכות באצבע על הקרקע, או על הלוח, או אחת כנגד אחת כדרך המשוררים, או לקשקש באגוז לתינוק, או לשחק בו בזוג כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור, גזירה שמא יתקן כלי שיר; ולספק כלאחר יד, מותר.
הגה: והא דמספקין ומרקדין האידנא ולא מחינן בהו משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו'. ויש אומרים דבזמן הזה הכל שרי, דאין אנו בקיאין בעשיית כלי שיר וליכא למגזר שמא יתקן כלי שיר דמלתא דלא שכיח הוא ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל (תוספות סוף פרק המביא כדי יין).
 
סעיף ד
אין דנין.
הגה: ולכן אסור לתפוס ולהכניס לבית הסוהר מי שנתחייב איזה עונש כדי שלא יברח, וכל שכן שאסור להלקותו דהוי בכלל דין; ואם יברח, אין עלינו כלום (ב"י סוף סימן רס"ג בשם שבולי הלקט).
ולא מקדשין.
הגה: ויש מתירין לקדש היכא דאין לו אשה ובנים (ר"ת). ואפשר דהוא הדין הכניסה לחופה שרי (סמ"ג) ואף על גב דלא קי"ל הכי, מכל מקום סומכין על זה בשעת הדחק, גם כי גדול כבוד הבריות; כמו שרגילין שלפעמים שלא היו יכולים להשוות עם הנדוניא ביום ו' עד הלילה, דעושין החופה והקידושין בליל שבת, הואיל וכבר הכינו לסעודה ולנשואין והוי ביום לכלה ולחתן אם לא יכנוס אז; ומכל מקום לכתחלה יש ליזהר שלא יבא לידי כך. (ועיין בטור אבן העזר סימן מ"ג)
ולא חולצין, ולא מיבמין, ואין כונסין, ולא מקדישים, ולא מעריכין, ולא מחרימין, ולא מפרישין תרומות ומעשרות. אין פודין הבן, ואין מגרשין אלא אם כן הוא גט שכיב מרע (דתקיף ליה עלמא); וכלם, אם נעשו שוגגין, או מזידין, או מוטעין, מה שעשו עשוי.
 
סעיף ה
הכונס את האלמנה לא יבא עליה ביאה ראשונה, לא בשבת ולא בי"ט (וע"ל סי' ר"פ).
 
סעיף ו
אסור לאדם להשיט במים דבר להוליכו מאצלו או להביאו אצלו; ולכן קסמים שעל פני המים אסור להפצילן לכאן ולכאן כדי לנקות המים שיהיו יפים.
 
סעיף ז
ספינה, אם היא יושבת בקרקע הים ואינה שטה כלל, מותר ליכנס בה; ואם היא קשורה כמנהג הספינות העומדות בנמל, אע"פ שהיא שטה על פני המים, מותר ליכנס בה.