סימן שמב: בין השמשות מותר לעשות דברים שאסרו חז"ל משום גזירה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שמב: בין השמשות מותר לעשות דברים שאסרו חז"ל משום גזירה

סימן שמב: בין השמשות מותר לעשות דברים שאסרו חז"ל משום גזירה

 

סעיף א
כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, (וע"ל סי' רס"א וס"ס ש"ז), והוא שיהא שם דבר מצוה או דוחק, כיצד, מותר לו בין השמשות לעלות באילן, או לשוט על פני המים להביא לולב או שופר, וכן מוריד מהאילן או מוציא מהכרמלית עירוב שעשה, וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום שבות, מותר בין השמשות; ומטעם זה מותר לומר בין השמשות לעכו"ם להדליק לו נר לשבת.