סימן שנא: דין המושיט ידו לצנור ברשות הרבים לשתות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנא: דין המושיט ידו לצנור ברשות הרבים לשתות

סימן שנא: דין המושיט ידו לצנור ברשות הרבים לשתות

 

סעיף א
לא יעמוד אדם ברשות הרבים ויחבר ידו למזחילה, שהוא צנור ארוך מונח לאורך הגג, בתוך ג' טפחים סמוך לגג ולקבל המים ממנה שכיון שהוא בתוך ג' סמוך לגג חשוב כגג ואסור, בין אם הוא למעלה מעשרה או למטה מעשרה; אבל מותר לקלוט מן האויר אפילו אם ידו תוך ג' למזחילה. היתה מזחילה בולטת ג' מן הגג, וכן סתם צנור שבולט ג', יכול לחבר ידו אליהם ולקבל המים, וכגון שאין בהן ד' על ד' והן למטה מעשרה; אבל אם יש בהן ד' על ד', או אפילו אין בהם ד' על ד', והן למעלה מעשרה, אסור.