סימן שנב: הקורא בספר ונתגלגל מרשות לרשות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנב: הקורא בספר ונתגלגל מרשות לרשות

סימן שנב: הקורא בספר ונתגלגל מרשות לרשות

 

סעיף א
הקורא בספר על האסקופה ונתגלגל ראש האחד מהספר מידו, ונשאר ראש השני בידו, גוללו אצלו. אפילו נתגלגל חוץ לד' אמות, אפילו ברשות הרבים והאסקופה ברשות היחיד, משום בזיון כתבי הקדש התירו.
הגה: דרבים דרסי על האסקופה. ודוקא כתבי הקדש, אבל בשאר דברים אסור, אפילו לא נפלו אלא לכרמלית. (המגיד פט"ו והרשב"א).
 
סעיף ב
היה קורא בו על הגג ונתגלגל ראשו האחד מידו, עד שלא הגיע לעשרה טפחים התחתונים הקרובים לארץ, גוללו אצלו; הגיע לעשרה טפחים התחתונים, אם הכותל משופע בענין שנח עליו, אסור לגוללו אצלו; וכדי שלא יעמוד בבזיון, הופכה על הכתב. ואם אינו משופע, כל זמן שלא הגיע לארץ גוללו אצלו.