סימן שנד: דיני בור ואשפה ברשות הרבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנד: דיני בור ואשפה ברשות הרבים

סימן שנד: דיני בור ואשפה ברשות הרבים

 

סעיף א
בור ברשות הרבים וחוליא סביבו, אם עומד בתוך ד' טפחים לרשות היחיד מותר למלאות ממנו מרשות היחיד אפילו אין החוליא גבוה עשרה; ואם הוא רחוק ד' מרשות היחיד אין ממלא ממנו אלא אם כן תהא החוליא גבוה עשרה.
 
סעיף ב
אשפה ברשות הרבים שגובה עשרה ורחבה ארבעה, אם היא של רבים מותר לזרוק לה מרשות היחיד הקרוב לה.
הגה: ולא חיישינן שמא יתגלגל מן האשפה לרשות הרבים ואתי לאתויי, דאין דרך לזרוק לאשפה אלא דברים מאוסים (המגיד פ' ט' בשם הרשב"א).
ואם היא של יחיד, אסור, משום דיחיד עשוי לפנות אשפה שלו ויבואו לשפוך שם כדרכן ונמצאו שופכים ברשות הרבים.