סימן שנט: דין רחבה שאחורי הבתים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנט: דין רחבה שאחורי הבתים

סימן שנט: דין רחבה שאחורי הבתים

 

סעיף א
רחבה שאחורי הבתים יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירה, אין מטלטלין בה אלא בד' אמות. ואם פתח לה פתח מביתו ואחר כך הקיפה, אפילו אם יש גורן בינה לבית, הוי היקף לדירה.
הגה: ומה שאין אנו נזהרין לטלטל בחצירות שאחורי הבתים, משום דבזמן הזה סתמן מוקפין לדירה כמו שנתבאר לעיל גבי קרפף (ד"ע).