סימן שסא: דין גג הסמוך לרשות הרבים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסא: דין גג הסמוך לרשות הרבים

סימן שסא: דין גג הסמוך לרשות הרבים

 

סעיף א
גג הסמוך לרשות הרבים בתוך י' טפחים ולמעלה מעשרה לחצר, הואיל ורבים משתמשים בו הרי זה כרשות הרבים ואסור לבעל הגג להשתמש בו מחצרו עד שיעשה לו סולם קבוע מחצרו. איזהו סולם קבוע, כל שקבוע שם בין לחול בין לשבת.
 
סעיף ב
חצר שנפרצה במילואה, או ביותר מי', לרשות הרבים, מקום המחיצה נידון כצדי רשות הרבים שהוא כרמלית (כמו) שהוא החצר. ואם נפרץ בקרן זוית, אפילו בפחות מי' אסור. וכן בית שנפרץ בקרן זוית, אפילו בפחות מי', ונפרץ גם הקירוי עד שנשאר באלכסון, אסור. אבל פרצה שאינה בקרן זוית, אמרינן בה: פי תקרה יורד וסותם אפילו ביותר מי', והוא שלא יהא פי תקרה משופע דליכא פה.
הגה: ויש אומרים דבעינן ג"כ ברוחב הקירוי ארבעה טפחים (תוס' והרא"ש פרק כיצד משתתפין וסמ"ג וטור). ואמרי' פי תקרה יורד וסותם אפילו בב' מחיצות, אם יש כאן ב' מחיצות שלימות דבוקות זו בזו; אבל זו כנגד זו לא (טור).