סימן שסג: דיני מבוי ולחי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסג: דיני מבוי ולחי

סימן שסג: דיני מבוי ולחי

 

סעיף א
מקום שיש לו ג' מחיצות, אסרו חכמים לטלטל בו עד שיעשה שום תיקון ברביעית.
 
סעיף ב
חצר שנפרץ במילואו עד עשר אמות, ניתר בפס רחב ד' טפחים שיעמידנו מצד א' במקום הפרוץ, ואם ירצה לתקנו בשני צדי הפרצה, די בשני פסין של שני משהויין. והוא הדין לנשתייר מהם כותל רביעי בנוי כשיעור ארבעה טפחים במקום אחד, או אם נשתייר מהשני צדדים טפח מכאן וטפח מכאן, וכל זה בגובה עשרה טפחים. ואפילו אין בפרצה ד' טפחים, כיון שהוא במילואו צריך תיקון עד שיהא בה פחות מג'. ואם יש בפרצה יותר מעשר אמות, אפילו אינה במילואו צריך לתקנה בצורת פתח.
 
סעיף ג
מבוי שיש לו ג' מחיצות ופרוץ בצד רביעי, התירו בלחי (פי' תרגום הקרש האחד לוחא חדא) שעביו ורחבו כל שהוא, שיעמידנו בפתח המבוי ויהיה גבהו י' טפחים. ומכל דבר שיעשנו כשר, אפילו מבעלי חיים, ובלבד שיקשרנו שם בחבלים לכותלי המבוי ביתדות שיוצאים מן הכתלים בענין שאינו יכול לרבוץ, כדי שלא יתמעט גבהו מי' טפחים (ואפילו קשר שם אדם נמי הוי לחי א"ז).
 
סעיף ד
אם יש קצת כותל ברוח רביעי עולה משום לחי, ובלבד שיהא בו רוחב טפח.
 
סעיף ה
לחי דאי נשיב ביה זיקא לא מצי קאי, לא חשיב לחי.
 
סעיף ו
צריך שלא יהא הלחי רחוק מן הכותל ג' טפחים.
 
סעיף ז
לחי, אפילו שברים ושברי שברים כשרים בו.
הגה: ולכן עושין לחי מסיד טחוי בכותל, ובלבד שיזהר שלא יתמחה יותר משלש לארץ. (תה"ד סי' ע"ד).
 
סעיף ח
לחי שעשאו מעצי אשירה, כשר.
 
סעיף ט
בין שנראית בליטת הלחי לעומדים בתוך המבוי ואינה נראית לעומדים בחוץ, בין שנראית לעומדים בחוץ נגד חלל המבוי (תוס' והרא"ש פ"ק דעירובין) ואינה נראית לעומדים בפנים, כשר.
 
סעיף י
הרחיקו מהכותל שלש, או שהגביהו מהארץ שלש, פסול. ואם הגביהו פחות משלש, אע"פ שאין בו אלא שבע ומשהו, כשר.
 
סעיף יא
אפילו לא עשאו לשם לחי, אלא שנזדמן לו שם מאליו, כשר; ובלבד שיסמכו עליו מערב שבת, אבל לא סמכו עליו מערב שבת כגון שהיה שם לחי אחר ונפל בשבת, ובאים עכשיו לסמוך על זה, לא. (אבל לא היה שם לחי אחר מערב שבת, כאלו סמכו עליו דמי) (ב"י בשם רש"י והגהות אשירי והמגיד פט"ז).
 
סעיף יב
לחי העומד מאליו, אפילו סמכו עליו מערב שבת, אם המבוי רחב יותר משמונה אמות, אם הלחי בולט לתוכו ד' אמות אינו נידון משום לחי וצריך לחי אחר להתירו, ויעמידנו ברוח שכנגדו, ואם ירצה להעמידו אצלו יעשנו מעט עב או דק יותר מהבליטה, כדי שיהא ניכר שהוא לשם לחי.
הגה: ואם העמידו לשם לחי, דאית ליה קלא שתקנו לחי למבוי זה, אפילו רחב ארבע אמות הוי לחי.
 
סעיף יג
לחי המושך עם דפנו של מבוי שהעמיד חודו כנגד עובי הכותל דשוה מבפנים ונראה מבחוץ שאין חודו של לחי מכס' כל עובי הדופן, פחות מד' אמות נידון משום לחי ומשתמש עם חודו הפנימי. ד' אמות, נידון משום מבוי ואסור להשתמש בכל המבוי, שהרי אין כאן לחי.
 
סעיף יד
עוד יש הכשר אחר למבוי הפרוץ ברוח רביעית, בקורה שיניחנה על ראש המבוי. וצריך שיניחנה על כותלי המבוי, אבל אם נעץ שתי יתדות אצל המבוי בחוץ, אפילו בסמוך לו, והניחם עליהם, פסול.
 
סעיף טו
וצריך שיניחנה כדי להתיר המבוי, אבל אם לא נעשית לשם כך, אפילו סמכו עליה מערב שבת, פסולה.
 
סעיף טז
קורה זו שאמרנו, צריכה שיעור. ולפיכך אם עשאה מעצי אשירה, פסולה דכיון דלשריפה קיימא כתותי מכתת שיעורה.
 
סעיף יז
שיעור הקורה, רחבה טפח ועביה כל שהוא, רק שתהא חזקה כדי לקבל אריח שהיא חצי לבנה של ג' טפחים, ואם היא רחבה ד' טפחים אינו צריך להיות חזקה לקבל אריח.
 
סעיף יח
מעמידים, דהיינו אם היא נסמכת על יתדות היוצאים מן הכותל שאין ברחבן טפח ולא בארכן שלש, יש אומרים שצריך שיהיו חזקים לקבלה ולקבל חצי לבנה. ויש אומרים שאין צריך שיהיו חזקים אלא כדי לקבלה בלבד.
 
סעיף יט
אם היתה הקורה עגולה, צריך שיהיה בהקיפה ג' טפחים שאז יש ברחבה טפח.
 
סעיף כ
היתה עקומה, ועקמימותה נוטה חוץ למבוי או למעלה מארבעה או למטה מעשרה, רואין כל שאלו ינטל העקמימות ואין בין זה לזה שלשה, כשרה; ואם לאו, פסולה.
 
סעיף כא
היתה יוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה, כגון שסמכה על עמודים, וכן שתי קורות א' יוצאה מכותל זה וא' יוצאה מכותל זה ופגעו זו בזו באמצע המבוי, אם אין ביניהם שלשה, כשרה; יש ביניהם שלשה, פסולה.
 
סעיף כב
הניח שתי קורות זו בצד זו, ולא בזו לקבל אריח ולא בזו לקבל אריח, אם יש בשתיהן כדי לקבל אריח לרחבו, דהיינו טפח, ואין בין זו לזו שלשה טפחים, אינו צריך להביא קורה אחרת; ואם לאו, צריך להביא קורה אחרת. ויש אומרים שצריך שיהיו קרובות זו לזו בתוך טפח.
 
סעיף כג
היתה אחת למעלה ואחת למטה, רואים את העליונה כאלו היא למטה ואת התחתונה כאלו היא למעלה, ובלבד שלא תהא העליונה למעלה מעשרים ולא תחתונה למטה מעשרה. ולא יהיה ביניהם ג' טפחים לא בגובה ולא במשך כשרואין אותה שירדה זו ועלתה זו בכוונה עד שיעשו זו בצד זו. ויש פוסלים.
 
סעיף כד
פירס על הקורה מחצלת ואינה נוגעת עד הקרקע, אם גבוהה מהארץ ג' טפחים, פסולה שהרי כיסה הקורה ואינה נראית, ובטלה מהיות קורה; ומחיצה גם כן אינה, כיון שגבוה מהארץ שלשה. אבל אם הניח קורה רחבה ונמשכת קצת למטה מי', כשרה.
 
סעיף כה
נעץ שתי יתדות עקומות על שני כותלי המבוי, ועקמימותה נוטה לתוך המבוי, ונתן הקורה עליהם ואין ביתדות טפח שהוא שיעור קורה להיות נחשבים כקורה, אם אינם גבוהים מכותלי המבוי שלשה ואין בנטייתן שלשה, כשרה שאנו רואים כאלו הם על כתלי המבוי וכאלו הקורה נוגעת במבוי; ואם יש בגובהן או בנטייתן שלשה, פסולה.
 
סעיף כו
הא דמבוי ניתר בלחי או קורה דוקא כשאינו נמוך פחות מי' טפחים מרווחים ולא יהא רחבו יותר מעשר אמות מצומצמות ושיהא ארכו ד' אמות מרווחות או יותר, אבל אם חסר א' מכל אלו אין לו תקנה אלא בצורת פתח; ואם היה בגובה חללו יותר מעשרים אמה מצומצמות, אינו ניתר בקורה אבל ניתר הוא בלחי ואם רוצה להכשירו בקורה צריך שיעשה בה ציור וכיור (פי' ציור אחד בכותל מן הסיד או על שמי קורה). שעל ידי כך מסתכלים בה. ואם היה גבוה יותר מעשרים ובנה בנין תחת הקורה למעטו מעשרים, די בבנין רחב טפח ברוחב הקורה. אבל אם אינו גבוה י' וחוקק בו להשלימו לי', צריך לחוק ד' אמות לתוך המבוי על פני כל רחבו. אין מבוי ניתר בלחי או קורה עד שיהיו פתוחים לתוכו שני חצרות ולכל חצר שני בתים (ואפילו כל החצרות פתוחות זו לזו) (הרא"ש ומרדכי והטור) ויש חולקים בזה (ב"י בשם הרי"ף ורמב"ם), ושלא יהא בכל פתח מאלו פחות מד' טפחים, ושיהיו דיורים אוכלים בכל בית שמקום הפת גורם; ואפילו היה הבית הא' לאב והב' לבן, אע"פ שהבן מקבל פרס משלחן אביו ואוכל בביתו, הרי הם נידונים כשנים; ואפילו צדו א' עכו"ם וא' ישראל, מהני עוד צריך שיהא ארכו יותר על רחבו. ואם חסר א' מאלו, אינו ניתר אלא בפס ארבע או שני פסין שני משהויין או צורת פתח.
הגה: ויש אומרים דנוהגין האידנא לתקן כל המבואות בצורת הפתח, דכל המבואות שלנו יש להם דין חצרות (ת"ה סי' ע"ד). והמנהג הפשוט במדינות אלו לתקנן על ידי חבל הקשור לרחבו של מבוי, ודין חבל זו אינו קורה שהרי אין רחבו טפח, ולא מהני אלא מטעם צורת הפתח דמהני למעלה אפילו בגמי כדלעיל סוף סי' שס"ב, ועל כן יש ליזהר להעמיד תחת החבל שני קנים גבוהים י' מכוונים תחת החבל, ואז מהני אפילו במבוי מפולש בתורת צורת פתח, או אפילו בחצר ובכל מקום שצורת הפתח מהני (וכמו שנתבאר לעיל ס"ס שס"ב) (ד"ע).
 
סעיף כז
חצר שארכו יותר על רחבו דינו כמבוי וניתר בלחי או קורה.
הגה: אע"פ שאין חצרות ובתים פתוחין לתוכו, הואיל ואינו קרוב לרשות הרבים אלא פתוח למבוי והמבוי פתוח לרשות הרבים (ב"י בשם תשובת מהרי"ל בשם סמ"ק).
 
סעיף כח
מבוי שאין ברחבו ג' טפחים אינו צריך שום תיקון, שהוא כסתום. ויש אומרים דכל שאין בו ד' טפחים אין צריך שום תיקון.
 
סעיף כט
מבוי שצדו אחד כלה לים וצדו אח' כלה לאשפה של רבים, אין צריך כלום; שאשפה של רבים אינה עשויה להתפנות ואין חוששין שמא יעלה הים שירטון (פי' יובש כעין אי שנדחו המים ממנו שנעשה ראוי לזריעה).
הגה: ויש חולקים וסוברים דחיישינן שמא יעלה שירטון, ואין כאן מחיצה (הרא"ש ורש"י וטור והמגיד).
 
סעיף ל
מבוי שצדו א' ארוך וא' קצר, אפילו אין צד הארוך עודף על הקצר ד' אמות, אינו מניח הקורה אלא כנגד הקצר; אבל אם ירצה יעשה שם צורת פתח באלכסון. ותוך המבוי יכול להניח הקורה באלכסון, ומשמש בקצר כנגד הקצר ובארוך כנגד הארוך.
 
סעיף לא
העמיד לחי באמצע המבוי, אם יש חצר מהלחי ולחוץ ועשו גם החיצונים לחי לראש המבוי, אוסרים אלו על אלו עד שיערבו יחד. ואם אין שם חצר, או שיש חצר ולא עשו החיצונים לחי לראש המבוי, שמן הלחי ולפנים, מותרים; ממנו ולחוץ, אסורים. אבל אם עשו באמצע שני פסים, או פס ארבעה אם אינו רחב יותר מעשרה, או שעשו צורת פתח אם הוא רחב יותר מי', אפילו אם יש חצר מהתיקון ולחוץ ועשו גם החיצונים תיקון לראש המבוי, כל אחד יכול לערב ויהיה מותר בחלקו.
 
סעיף לב
זה שהכשרנו להעמיד לחי באמצע המבוי, הוא הדין להעמיד קורה באמצע המבוי. וכל זה ביש באותו חצר מבוי המוכשר תורת מבוי, שלא יהא ארכו פחות מד' אמות, ושיהא ארכו יתר על רחבו, ושיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו; הא לאו הכי, צריך פס משהו מכאן ופס משהו מכאן, או פס ארבעה בצד אחד.
 
סעיף לג
מבוי שהוא רחב כ' אמות, עושה פס ארוך ד' אמות ומעמידו באמצע וחשוב כל צד מצדי הפס כמבוי בפני עצמו, כיון שאורך הפס ד' אמות, ויתן קורה בראשו; וצריך ליזהר שתהא הקורה מונחת על הפס, או תוך ג' טפחים. וצריך שיהא בכל מבוי משנים אלו שהפס מפסיק ביניהם בתים וחצרות פתוחים לתוכו וכל תנאי (מבוי). ומה שמן הפס עד כותל האמצעי של מבוי יש לו דין מבוי עקום, שהרי אלו שני המבואות מתעקמים ובאמצע פתוחים בשני ראשיהם לרשות הרבים.
הגה: ויש אומרים דאין לו דין מבוי עקום אלא אם כן יש מן הפס עד כותל האמצעי יותר מעשר אמות (הרא"ש ור' ירוחם וטור).
 
סעיף לד
עוד אפשר לעשות תיקון אחר למבוי שהוא רחב כ' אמות, שירחיק ב' אמות מהכותל ויעשה פס רחב שלש אמות, ויעשה כן גם בצד השני וישאר פתח רחב עשר אמות, או ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה וכן יעשה בצד השני, או ירחיק שתי אמות ושני טפחים ויעשה פס שתי אמות וד' טפחים וכן יעשה בצד השני, וכן כל כיוצא בזה ובלבד שהפס יהא יתר על האויר שבינו לכותל, דאם לא כן אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה. וצריך ליזהר דלא לשבוק פתחא רבא ועייל בזוטא, שאם עשה כן בטל תיקון המבוי אלא אם כן עשה צורת פתח לזוטא.
 
סעיף לה
פס זה שאמרנו שעושה כן למעט רוחב המבוי אינו צריך שיהא פס א' שלם, אלא בקנה קנה פחות מג' סגי, דפחות מג' כשלם דמי.
 
סעיף לו
מבוי ששוה מתוכו ומדרון (פי' מקום משופע) לרשות הרבים, או ששוה לרשות הרבים ומדרון לתוכו, אם הולך ומתלקט מעט מעט עד שמגביה י' מתוך ד' אמות הרי הוא כאלו זקוף כולו ואינו צריך שום תיקון. (ובזה התל הוי כמחיצה) (ב"י).