סימן שסט: באיזה אופן מקנין העירוב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסט: באיזה אופן מקנין העירוב

סימן שסט: באיזה אופן מקנין העירוב

 

סעיף א
הנותן מעות לנחתום ואמר לו: אם יבואו בני החצר לקנות ממך ככר לעירוב זכה לי בעירוב שיהא לי חלק עמהם בשביל מעה זו, אינו עירוב אפילו עירב החנוני (לכל האחרים) וזכה גם לזה עמהם; אבל אם אמר ליה: ערב לי, קנה עירוב. ואפילו אם אמר: זכה לי, אם נתן לו כלי בתורת קנין שיקנה לו בו, קנה עירוב. וכן אם זיכה לו הנחתום ע"י אחר, או שקנה במעה שנתן לו לחם מן השוק, קנה עירוב. ואם נתן לו מעה לבעל הבית ואמר ליה: זכה לי בעירוב, קנה עירוב.