סימן שעג: דין שתי גזוזטראות בשתי עליות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעג: דין שתי גזוזטראות בשתי עליות

סימן שעג: דין שתי גזוזטראות בשתי עליות

 

סעיף א
שתי גזוזטראות, (פי' נסרים בולטים בשפת תקרת העליה לרשות הרבים, רש"י), הבולטות משני עליות זו כנגד זו ונתן ביניהם נסר רחב ארבעה, הרי הוא כפתח ומערבין יחד.
הגה: ואם אין המרחק שביניהם ארבעה, אפילו בלא נסר נמי דינא הכי (המגיד פ"ג).
ואם רצו, כל א' מערבת לעצמה. אבל אם היו זו שלא כנגד זו, שאחת משוכה למזרח וא' למערב, אינם יכולים לערב יחד. וכן אם היתה אחת גבוהה מחברתה, לא חשיב פתח. והני מילי כשמרוחקות זו מזו ג' טפחים, אבל אם הם תוך ג' זו לזו, בין בריחוק בין בגובה, חשיב שפיר כפתח.