סימן שעד: נסתם בשבת פתח או חלון במקום שעירב בו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעד: נסתם בשבת פתח או חלון במקום שעירב בו

סימן שעד: נסתם בשבת פתח או חלון במקום שעירב בו

 

סעיף א
עירבו דרך חלון או פתח שביניהם ונסתם בשבת, מותרים להשתמש דרך גובה הכותל וחוריו. ואפילו אם עירב לשנה ונסתם הפתח בחול ונפתח בשבת, (ואפילו סתמה במזיד) (אגור), חזר העירוב להיתרו. ולהרמב"ם אין מותר לטלטל אלא כל אחת לעצמה, אבל מזו לזו לא.
 
סעיף ב
היה כותל בין שתי חצרות ועירבה כל אחת לעצמה, ונפרץ הכותל בשבת, מותרים לטלטל כל השבת כל אחד בחצרו אפילו כלי הבית. אבל חצר שנפרצה בשבת לרשות הרבים או לכרמלית, אסור.
 
סעיף ג
חצר קטנה שנפרצה קודם שבת במילואה לגדולה, ואין בפרצה יותר מי' אמות, גדולה מותרת להוציא כלים ששבתו בבית לחצרה, אם עירבה לעצמה, וקטנה אסורה להוציא כלים ששבתו בבית לחצרה, אלא אם כן עירבו יחד. והיינו כשנכנסין כותלי קטנה לגדולה וכשכותלי קטנה מופלגים ג' טפחים מכותלי אורך הגדולה, דאם לא כן היתה קטנה ניתרת ע"י נראה מבחוץ ושוה מבפנים.
 
סעיף ד
גג קטן שנפרץ קודם שבת במילואו לגג גדול, (קטן) אסור להעלות עליו כלים ששבתו בבית וגדול מותר; והוא שיהיו מחיצות הבית ניכרות למי שעומד על הגג, אבל אם אינם ניכרות, כגון שהגג בולט עליהם, הוי כרמלית אלא אם כן פתוח לו מהבית חלון ארבע על ארבע.