סימן שעז: דין ב' עליות זו כנגד זו הפתוחות לחצר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שעז: דין ב' עליות זו כנגד זו הפתוחות לחצר

סימן שעז: דין ב' עליות זו כנגד זו הפתוחות לחצר

 

סעיף א
שתי עליות הפתוחות לחצר זו כנגד זו, ואחת עשתה גומא בחצר כדי לשפוך בחצר שאין בה ד' אמות מימיה והשניה לא עשתה, אם עירבו יחד שתיהם מותרות לשפוך מימיהן; ואם לא עירבו יחד, והאחת עירבה לעצמה והשניה לא עירבה כלל, זו שלא עירבה, אסורה; ושעירבה, מותרת; ובלבד שלא תשפוך להדיא בגומא אלא תשפוך בעלייה והם יורדים לגומא.
הגה: דכמו בחצר שאינה מעורבת, שרי (טור). והוא הדין אם החצר יותר מד' אמות, דשתיהם מותרים בכהאי גוונא ואין צריכים לגומא (ב"י).