סימן שפד: אינו יהודי אכסנאי אם מעכב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפד: אינו יהודי אכסנאי אם מעכב

סימן שפד: אינו יהודי אכסנאי אם מעכב

 

סעיף א
אינו יהודי הנכנס לשם אכסנאות, אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר לעולם. ואם נכנס ברשות, אם הוא רגיל לבא, אוסר מיד; ואם אינו רגיל, אינו אוסר עד לאחר שלשים יום.
 
סעיף ב
אנשי חיל המלך שנכנסו בבתי היהודים, בין בחזקה בין ברצון, אם יש לבעלי בתים באותן מקומות שנכנסו העכו"ם כלים שאסור לטלטלם בשבת, אינם אוסרים עליהם.