סימן שפה: דין צדוקי ומומר בעירוב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפה: דין צדוקי ומומר בעירוב

סימן שפה: דין צדוקי ומומר בעירוב

 

סעיף א
צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות, אבל עירוב אינו מועיל כיון שאינו מודה בעירוב.
 
סעיף ב
כותי הרי הוא כשאר עמים, ואין לו תקנה אלא בשכירות.
 
סעיף ג
ישראל מומר לעבודת אלילים או לחלל שבתות בפרהסיא, אפילו אינו מחללו אלא באיסור דרבנן, הרי הוא כעכו"ם. ואם אינו מחלל אלא בצינעה, אפילו מחללו באיסור דאורייתא, הרי הוא כישראל ומבטל רשות.
 
סעיף ד
ישראל שהמיר והיו לו בתים בשכונת ישראל שעירב לכל השנה, אם אין לו פתח אחר כלל הוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר, אבל אם יש לו פתח אחר לשכונת העכו"ם, אפילו הוא פתח קטן שלא היה רגיל בו מתחלה, דוחין אותו אצל פתח הפתוח לשכונת העכו"ם.