סימן שפט: אינו יהודי שיש לו חלון פתוח למבוי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שפט: אינו יהודי שיש לו חלון פתוח למבוי

סימן שפט: אינו יהודי שיש לו חלון פתוח למבוי

 

סעיף א
אינו יהודי הדר במבוי, ויש לו חלון אחורי ביתו פתוח לבקעה או לקרפף, אפילו אין בו אלא ד' טפחים על ד' טפחים, אינו אוסר על בני מבוי אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות דרך המבוי כל היום, שחפץ יותר באותו שפתוח לו מאחוריו לבדו שיש לו אויר, והוי פתחו למבוי כמו שאינו רגיל, שאינו אוסר. והוא שיש בבקעה או בקרפף יותר מסאתים, אבל אם אין בו אלא סאתים, קטן הוא ולא ניחא ליה ביה. וישראל שיש לו פתח למבוי ופתח מאחוריו לקרפף, ושכח ולא עירב, אם הקרפף יותר מסאתים, אוסר לפי שאינו ראוי לו ואינו מסתלק מן המבוי, ואם הוקף לדירה, אפילו יותר מסאתים אינו אוסר כיון שראוי לו. ויש מי שאומר דאדרבה, אם הוקף לדירה אפילו בית סאתים אוסר, שכיון שהוקף לדירה אין בו אויר ואינו חפץ בו להסתלק בשבילו מן המבוי.