סימן שצד: ספק עירוב מה דינו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצד: ספק עירוב מה דינו

סימן שצד: ספק עירוב מה דינו

 

סעיף א
ספק עירוב, כגון ספק אם היה קיים בין השמשות אם לאו, מותר; והוא שהיה לו חזקת כשרות כגון שהניחו שם ואירע בו ספק, אבל אם לא היה לו חזקת כשרות כגון ספק אם הונח שם אם לאו, לא.
 
סעיף ב
צריך שיהא העירוב בין השמשות במקום שראוי ליטלו, הלכך אם נפל עליו גל ואינו יכול ליטלו בלא מרא וחצינא, אסור.
הגה: והעירוב אינו צריך להיות קיים רק בין השמשות. (טור). ויכול לאכלו כשודאי חשיכה (הגהות אשירי ומרדכי פרק בכל מערבין). ויש לבצוע עליו בשחרית בשבת (מנהגים). ודוקא במקום שנוהגים לערב כל ערב שבת, אבל עדיף טפי לערב על כל השנה בפעם אחת כדלעיל סי' שס"ח (ב"י).
 
סעיף ג
נתנו במגדל ונעל בפניו ואבד המפתח קודם שחשכה, אם אי אפשר להוציא העירוב אלא אם כן עשה מלאכה גמורה בין השמשות, הרי זה כמי שאבד ואינו עירוב שהרי אי אפשר לאכלו.