סימן שצו: דין ארבע אמות שיש לכל אדם בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שצו: דין ארבע אמות שיש לכל אדם בשבת

סימן שצו: דין ארבע אמות שיש לכל אדם בשבת

 

סעיף א
שבו איש תחתיו(שמות טז, כט), מכאן שכל אדם יש לו ד' אמות בכל מקום, אפילו יצא חוץ לתחום. ומודדים לכל אדם באמה שלו, ואם היה ננס באיבריו נותנים לו ארבע אמות בינוניות של כל אדם, שכל אחת מהן ששה טפחים.
הגה: ואלו ד' אמות מודדין לו מרווחות, והוא באמצען. (טור). ויש אומרים דמותר להלך ארבע אמות לכל צד, אבל לטלטל אין לו רק ארבע אמות עם אלכסונן, כמו שנתבאר לעיל סימן שמ"ט. (טור בשם הרז"ה והמגיד פי"ב בשם רשב"א).
 
סעיף ב
בכל מקום שקדש עליו היום, אם הוא מוקף לדירה אפילו אין בו עתה דיורין, חשוב כולו כד' אמות. ואם אינו מוקף לדירה, עד סאתים חשוב כולו כד' אמות. ואפילו שבת בתל גבוה, ובקמה קצורה ושבלים מקיפות אותה, חשיבי כד' אמות עד סאתים.