סימן תב: דין חריץ מים בין שני תחומין
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תב: דין חריץ מים בין שני תחומין

סימן תב: דין חריץ מים בין שני תחומין

 

סעיף א
חריץ מלא מים מכונסים שהוא בין שני תחומי שבת, מקצתו בתחום עיר זה ומקצתו בתחום עיר אחרת, שתי העיירות אסורות למלאות ממנו אפילו בתוך תחומם, שהמים שבתוך התחום קונים שביתת העיר ומתערבים אלו עם אלו וצריך לעשות מחיצה בסוף התחומין להפסיקן, ואפילו היא תלויה שאינה מגעת לקרקע החריץ ושל קנים בעלמא, סגי. הגה: ובור של תבן העומדת בין שני תחומין, אלו מאכילין מכאן ואלו מאכילין מכאן ואין חוששין שמא יקח א' מחלק חבירו. (גמרא פרק חלון) ואם המים מושכים, אינו צריך שום תיקון שאינם קונים שביתה והרי הם כרגלי הממלא.