סימן תג: דין בקעה שהקיפוה נכרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תג: דין בקעה שהקיפוה נכרים

סימן תג: דין בקעה שהקיפוה נכרים

 

סעיף א
שבת בבקעה והקיפוה נכרים בשבת מחיצות לדירה, אינו הולך בה אלא אלפים אמה שאינה כולה כד' אמות כיון שלא שבת באויר המחיצות, ומטלטל בכולה על ידי זריקה שיכול לזרוק אפילו חוץ לאלפים שהרי רשות היחיד גמור הוא כיון שהוקף לדירה. (אבל לטלטל ממש חוץ לארבע אמות, אסור אפילו תוך אלפים), (ב"י בשם תוספות הגהות אשירי פרק מי שהוציאוהו).