סימן תרכח: דיני סוכה שתחת סוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכח: דיני סוכה שתחת סוכה

סימן תרכח: דיני סוכה שתחת סוכה

 

סעיף א
סוכה שתחת סוכה, העליונה כשרה והתחתונה פסולה; והני מילי שיוכלה התחתונה לקבל כרים וכסתות של עליונה, ואפילו ע"י הדחק, ויש ביניהם עשרה טפחים; אבל אם אין ביניהם עשרה טפחים, או שיש ביניהם עשרה טפחים אבל אינה יכולה לקבל כרים וכסתות של עליונה אפילו ע"י הדחק, התחתונה כשרה אם היא מסוככת כהלכתה, אפילו אם העליונה למעלה מעשרים; ואם אינה מסוככת כהלכתה, ומתכשרת ע"י סכך העליונה, צריך שלא יהיה סכך העליונה גבוה מן הארץ למעלה מעשרים אמה.
 
סעיף ב
העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה, אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, פסולה; אבל אם יכולה לעמוד ברוח מצויה דיבשה, אפילו אם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה דים, כשרה.
 
סעיף ג
עשאה בראש הגמל או בראש האילן, כשרה, ואין עולין לה ביו"ט; מקצתה על האילן ומקצתה בדבר אחר, אם הוא בענין שאם ינטל האילן תשאר היא עומדת ולא תפול, עולין לה ביו"ט; ואם לאו, אין עולין לה ביו"ט.