סימן תרמא: שאין מברכין שהחיינו על עשיית הסוכה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרמא: שאין מברכין שהחיינו על עשיית הסוכה

סימן תרמא: שאין מברכין שהחיינו על עשיית הסוכה

 

סעיף א
העושה סוכה, בין לעצמו בין לאחר, אינו מברך על עשייתה אבל שהחיינו היה ראוי לברך כשעושה אותה לעצמו, אלא שאנו סומכים על זמן שאנו אומרים על הכוס של קידוש.

הגה: ואם לא אכל לילה ראשונה בסוכה, אע"פ שבירך זמן בביתו, כשאוכל בסוכה צריך לברך זמן משום הסוכה; ואם בירך זמן בשעת עשייה, סגי ליה. (ר"ן פרק לולב וערבה).